اواپراتورر

DXکوئل

 

کویلDX درسیستم های تهویه مطبوع انبساط مستقیم یا همان برمبنای سیکل تبریدتراکمی کارمی کنند و از اجزای اصلی آن می توان از کمپرسور، اواپراتور ، کندانسور، شیرانبساط، نامبرد. منظورازسیستم انبساط مستقیم این است که در این دستگاه ها  ازسیال آب به عنوان سیال واسطه انتقال حرارت استفاده نمی شود  و مبرد به صورت مستقیم عمل سرمایش وگرمایش هوا رادردستگاههایی مانند داکت اسپیلت انجام می دهد