چیلر

در تمامی چیلرهای تراکمی سیال مبرد با طی کردن یک سیکل ترمودینامیک تبریدی مشخص عمل خنک سازی محیط را انجام می دهد. این سیال در داخل کمپرسور فشرده شده، به گاز با دما و فشار بالا تبدیل می شود. سپس به درون کندانسور فرستاده می شود. در کندانسور گرمای سیال مبرد گرفته شده، سیال پس از چگالش دمای آن پایین می آید. در مرحلۀ بعد این سیال از یک شیر انبساطی عبور می کند که در نتیجه دما و فشار آن کاهش می یابد. سپس وارد بخش اواپراتور می گردد و با عبور از اواپراتور مجدداً به سمت کمپرسور فرستاده می شود.

چیلر هوا خنک

چیلر های هوا خنک تراکمی ، نوعی دستگاه چیلر است که امروزه در مناطقی که دسترسی کمتری به آب دارند بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. ساز و کار چیلر های هوا خنک شباهت زیادی به چیلر های تراکمی آب خنک دارد. به طوری که می توان گفت از نظر ساختمان و نحوۀ عملکرد درست شبیه به چیلرهای آب خنک عمل می کنند. با این تفاوت که در اینجا برای خنک کردن سیال مبرد در کندانسور از جریان مستقیم هوا استفاده می شود