چیلر

در تمامی چیلرهای تراکمی سیال مبرد با طی کردن یک سیکل ترمودینامیک تبریدی مشخص عمل خنک سازی محیط را انجام می دهد. این سیال در داخل کمپرسور فشرده شده، به گاز با دما و فشار بالا تبدیل می شود. سپس به درون کندانسور فرستاده می شود. در کندانسور گرمای سیال مبرد گرفته شده، سیال پس از چگالش دمای آن پایین می آید. در مرحلۀ بعد این سیال از یک شیر انبساطی عبور می کند که در نتیجه دما و فشار آن کاهش می یابد. سپس وارد بخش اواپراتور می گردد و با عبور از اواپراتور مجدداً به سمت کمپرسور فرستاده می شود.

چیلر آب خنک

 

در چیلر تراکمی آبی ابتدا مبرد در مخلوط مایع و گاز در فشار پایین وارد اواپراتور می گردد. حال گرما به طریق مبدل حرارتی یعنی اواپراتور چیلر تراکمی آبی از آب چیلد به مبرد منتقل می گردد و باعث تبخیر مبرد در اواپراتور می گردد. سپس این مبرد به کمپرسور مکش می گردد و باعث افزایش دما و  فشار می گردد. حال مبرد با دمای بالا و فشار بالا از کمپرسور خارج می گردد و سپس وارد کندانسور می گردد در کندانسور چیلر تراکمی آبی  مبرد به وسیله آب برج خنک کننده به گرما را به محیط پس می دهد و مبرد از حالت گاز به مایع تبدیل می گردد. این تغییر حالت به واسطه انتقال گرما از مبرد به محیط  بیرون می باشد. مبرد پس از خروج از اکسپنشن ولو فشار و دمای آن کاهش می یابد و دوباره وارد اواپراتور می گردد